شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 96/05/30 کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/05/30تشکيل خواهد شد 1396/05/24 11:48:0
عدم تشکیل 96/05/25 آقامحمدزاده کليه دروس کلاس استاد آقامحمدزاده کليه دروس در مورخه 96/05/25تشکيل نخواهد شد 1396/05/23 8:38:24
عدم تشکیل 96/05/24 هادي پور کليه دروس کلاس استاد هادي پور کليه دروس در مورخه 96/05/24تشکيل نخواهد شد 1396/05/23 13:25:37
جبراني 96/05/24 موثق صنايع غذايي بامنشاءدامي ازساعت 14:30الي 16 کلاس جبراني استاد موثق صنايع غذايي بامنشاءدامي ازساعت 14:30الي 16 در مورخه 96/05/24تشکيل خواهد شد 1396/05/17 13:54:59
جبراني 96/05/14 اصل فتاحي کليه دروس روزشنبه تشکيل خواهدشد کلاس جبراني استاد اصل فتاحي کليه دروس روزشنبه تشکيل خواهدشد در مورخه 96/05/14تشکيل خواهد شد 1396/05/11 12:4:25
جبراني 96/05/15 پيرمحمدي کليه دروس روزيکشنبه تشکيل خواهد شد کلاس جبراني استاد پيرمحمدي کليه دروس روزيکشنبه تشکيل خواهد شد در مورخه 96/05/15تشکيل خواهد شد 1396/05/11 12:2:17
جبراني 96/05/10 شاهرخ محمدي کلکسيون پايان نامه ازساعت 9:30 الي 13:30 درکلاس 108 کلاس جبراني استاد شاهرخ محمدي کلکسيون پايان نامه ازساعت 9:30 الي 13:30 درکلاس 108 در مورخه 96/05/10تشکيل خواهد شد 1396/05/09 12:5:7