شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 96/09/04 خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/04تشکيل خواهد شد 1396/08/25 11:21:39
عدم تشکیل 96/08/29 اسمعيلي کليه دروس کلاس استاد اسمعيلي کليه دروس در مورخه 96/08/29تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 7:52:25
عدم تشکیل 96/09/01 قاري حيدري کليه دروس کلاس استاد قاري حيدري کليه دروس در مورخه 96/09/01تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 14:43:9
جبراني 96/09/18 جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 کلاس جبراني استاد جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 در مورخه 96/09/18تشکيل خواهد شد 1396/08/24 11:33:5
جبراني 96/10/10 خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/10تشکيل خواهد شد 1396/08/23 7:59:56
عدم تشکیل 96/08/30 خانم پايبودي کليه دروس کلاس استاد خانم پايبودي کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/23 12:34:58
جبراني روزهاي سه شنبه نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي کلاس جبراني استاد نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي در مورخه روزهاي سه شنبهتشکيل خواهد شد 1396/08/23 11:41:10
جبراني 96/10/03 خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/03تشکيل خواهد شد 1396/08/22 15:49:4
عدم تشکیل 96/08/29 خانم محدث کليه دروس کلاس استاد خانم محدث کليه دروس در مورخه 96/08/29تشکيل نخواهد شد 1396/08/22 11:33:21
جبراني 96/09/16 خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه در مورخه 96/09/16تشکيل خواهد شد 1396/08/22 11:32:4
عدم تشکیل 96/08/27 خانم کسمايي کليه دروس کلاس استاد خانم کسمايي کليه دروس در مورخه 96/08/27تشکيل نخواهد شد 1396/08/21 8:6:54
عدم تشکیل 96/08/29 و96/08/30 خانم حسين زاده کليه دروس کلاس استاد خانم حسين زاده کليه دروس در مورخه 96/08/29 و96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/21 11:29:30
جبراني 96/09/03 نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه در مورخه 96/09/03تشکيل خواهد شد 1396/08/19 11:47:55
جبراني 96/08/30 خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 96/08/30تشکيل خواهد شد 1396/08/16 15:47:36
جبراني 96/09/02 خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 در مورخه 96/09/02تشکيل خواهد شد 1396/08/14 9:53:52
جبراني 96/09/06 قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 در مورخه 96/09/06تشکيل خواهد شد 1396/07/17 13:59:24