جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 97/05/23 ستايش حق کليه دروس کلاس استاد ستايش حق کليه دروس در مورخه 97/05/23تشکيل نخواهد شد 1397/05/22 11:39:22
جبراني 97/05/25 کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 16 کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 16 در مورخه 97/05/25تشکيل خواهد شد 1397/05/22 11:10:8
جبراني هفته هاي زوج از ساعت10 الي11/30 موثق صنالع مواد غذايي بامنشاء دام کلاس جبراني استاد موثق صنالع مواد غذايي بامنشاء دام در مورخه هفته هاي زوج از ساعت10 الي11/30تشکيل خواهد شد 1397/04/27 14:39:10