پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/10/11 شيرين نوري وند مباني نظري معماري از ساعت8/15 الي 11/30 کلاس جبراني استاد شيرين نوري وند مباني نظري معماري از ساعت8/15 الي 11/30 در مورخه 97/10/11تشکيل خواهد شد 1397/10/09 12:38:29
جبراني 97/10/10 شيرين نوري وند تنظيم شرابط محيطي ار ساعت8/15 الي 111/30 کلاس جبراني استاد شيرين نوري وند تنظيم شرابط محيطي ار ساعت8/15 الي 111/30 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/09 12:37:36
جبراني 97/10/10 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/06 15:27:45
جبراني 97/10/10 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت14:30الي 17:30 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت14:30الي 17:30 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/06 15:23:4
جبراني 97/10/10 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/06 15:21:54
جبراني 97/10/10 ستارميانه آشنايي باقرائت قرآن ازساعت8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد ستارميانه آشنايي باقرائت قرآن ازساعت8:15 الي 11:30 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/05 14:6:25
جبراني 97/10/10 خانم صفري طراحي کارخانه ازساعت16 الي17/30 کلاس جبراني استاد خانم صفري طراحي کارخانه ازساعت16 الي17/30 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/05 11:23:53
جبراني 97/10/10 خانم صفري کنسرو سازي از ساعت14/30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم صفري کنسرو سازي از ساعت14/30 الي 16 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/05 11:23:17
جبراني 97/10/10 خانم صفري تکنولوژي قند از ساعت8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد خانم صفري تکنولوژي قند از ساعت8 الي 11/30 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد 1397/10/05 11:22:34
جبراني 97/10/13 ستارميانه آشنايي باقرائت قرآن ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد ستارميانه آشنايي باقرائت قرآن ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 97/10/13تشکيل خواهد شد