شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/08/02 خانم ساسانپور فرهنگ وتمدن اسلامي با تکيه برخدمات متقابل ايران واسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 ودرس هنرجهان اسلام 1 ساعت 14:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور فرهنگ وتمدن اسلامي با تکيه برخدمات متقابل ايران واسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 ودرس هنرجهان اسلام 1 ساعت 14:30 الي 17:30 در مورخه 97/08/02تشکيل خواهد شد 1397/07/27 11:45:45
عدم تشکیل 97/07/27 خانم کاظمي راشد کليه دروس کلاس استاد خانم کاظمي راشد کليه دروس در مورخه 97/07/27تشکيل نخواهد شد 1397/07/26 13:58:45
عدم تشکیل 97/08/02 د کتر حق جو کليه دروس کلاس استاد د کتر حق جو کليه دروس در مورخه 97/08/02تشکيل نخواهد شد 1397/07/26 13:51:5
جبراني 97/07/04 د کتر حق جو روش تحقيق-معماري معاصر کلاس جبراني استاد د کتر حق جو روش تحقيق-معماري معاصر در مورخه 97/07/04تشکيل خواهد شد 1397/07/26 13:47:6
جبراني 97/08/01 دکتر کرمي گياهان سمي -ساعت 8/15 الي9/45 کلاس جبراني استاد دکتر کرمي گياهان سمي -ساعت 8/15 الي9/45 در مورخه 97/08/01تشکيل خواهد شد 1397/07/25 9:24:14
عدم تشکیل 25 و29 /97/07 دکتر ابراهيم نژاد کليه دروس کلاس استاد دکتر ابراهيم نژاد کليه دروس در مورخه 25 و29 /97/07تشکيل نخواهد شد 1397/07/25 9:20:24
جبراني 97/07/29 کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 11:30 ودرس زبان تخصصي 2 از ساعت 14:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 11:30 ودرس زبان تخصصي 2 از ساعت 14:30 الي 17:30 در مورخه 97/07/29تشکيل خواهد شد 1397/07/24 7:47:44
عدم تشکیل از 23 الي 97/07/27 دکتر تقوي کليه دروس کلاس استاد دکتر تقوي کليه دروس در مورخه از 23 الي 97/07/27تشکيل نخواهد شد 1397/07/23 14:45:36
جبراني 97/08/03 خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 97/08/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/08/04 خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 8:15 الي 09:45 و درس قرون وسطي ازساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 8:15 الي 09:45 و درس قرون وسطي ازساعت 12:45 الي 16 در مورخه 97/08/04تشکيل خواهد شد