چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
Fmenu Not Found
وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 96/12/03 فيروزي وند کليه دروس کلاس استاد فيروزي وند کليه دروس در مورخه 96/12/03تشکيل نخواهد شد 1396/12/02 17:23:44
جبراني 96/12/03 دکتر نصيري حسابداري صنعتي 1 - ساختمان خياباني از ساعت10 الي 13/15 کلاس جبراني استاد دکتر نصيري حسابداري صنعتي 1 - ساختمان خياباني از ساعت10 الي 13/15 در مورخه 96/12/03تشکيل خواهد شد 1396/12/02 15:2:43
جبراني 96/12/03 خانم رئيسي اقتصاد کلان از ساعت 10 الي 13/15 در ساختمان خياباني کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد کلان از ساعت 10 الي 13/15 در ساختمان خياباني در مورخه 96/12/03تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:58:30
جبراني 96/12/03 دکتر موثق کنترل کيفي عملي از 8 الي13/15 ونظري از ساعت14/15 الي 16 کلاس جبراني استاد دکتر موثق کنترل کيفي عملي از 8 الي13/15 ونظري از ساعت14/15 الي 16 در مورخه 96/12/03تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:58:18
جبراني 97/02/04 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:3
جبراني 97/02/05 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:26
عدم تشکیل 96/12/02 وجودي طراحي هيدروليکي سازه ها ساعت 14:15 الي 15:45 کلاس استاد وجودي طراحي هيدروليکي سازه ها ساعت 14:15 الي 15:45 در مورخه 96/12/02تشکيل نخواهد شد 1396/11/29 8:28:9
عدم تشکیل 96/12/03 دکتر بهجت کليه دروس کلاس استاد دکتر بهجت کليه دروس در مورخه 96/12/03تشکيل نخواهد شد 1396/11/26 13:17:25
عدم تشکیل 96/12/03 وجودي هيدروليک پيشرفته ساعت 14:15 الي 15:45 کلاس استاد وجودي هيدروليک پيشرفته ساعت 14:15 الي 15:45 در مورخه 96/12/03تشکيل نخواهد شد